ANNO

 
...az Áramlástan Tanszék rövid története...

1934-

 • Az Áramlástan Tanszék elõdintézményét 1934-ben alapították Aerodinamikai Intézet néven. Innen ered a Tanszék épületének "AE épület" elnevezése is.
 • Ezt megelőzően a gépészmérnökök számára szükséges áramlástani ismeretek oktatását az akkori egyetemi felépítésnek megfelelően meghívott előadók végezték. Közöttük olyan egyéniségek találhatók, mint KÁRMÁN Tódor, akit a modern áramlástan egyik megalapítójának tartanak, vagy FÉNYES Kornél, SASVÁRI Géza illetve ABODY-ANDERLIK Előd, aki később a megalakuló Tanszék első vezetője lett.
 • A Tanszéknek kezdettől fogva kettős szerepet szántak. A Tanszék az egyre terebélyesedő áramlástani tudományok oktatásán túl az 1930-as években fejlődésnek induló hazai repülőgépipar kutatási hátterét volt hivatva biztosítani. Ezért rövidesen, már 1935-ben megindult a Tanszék új épületének és kisérleti berendezéseinek tervezése.
 • A munkálatok sikeres befejezése után 1941-ben átadták a Tanszék új épületét, és üzembe helyezték Közép-Európa egyik legnagyobb szélcsatornáját, amelyben jelenleg is végzünk szélcsatorna kísérleteket: többek között aerodinamikai vizsgálatokat, városklíma vizsgálatokat, szennyezõanyag-terjedés vizsgálatokat és kalibrációs méréseket.
 • A repüléssel kapcsolatos mérésekkel párhuzamosan indult meg a hődrótos turbulencia-kutatás. Az első lépések KOVÁSZNAY László nevéhez fõződnek, aki késõbb nemzetközileg is elismert szaktekintély lett már a John Hopkins University professzoraként, a turbulens áramlások kutatása területén.

1945-

 • A II. világháború befejezését követõ években a Tanszék irányítását GRUBER József vette át. Ebben az idõszakban fordult a Tanszék érdeklõdése -a hadiipari célú áramlástani kutatások felvállalásának kényszere kikerülése érdekében is- az áramlástechnikai gépek fejlesztésének irányába. A radiális és axiális ventilátorok kutatása és fejlesztése területén ekkor indult meg az elméleti és kísérleti munka. Ennek eredményeképpen új iskola alakult ki a radiális járókerekek méretezésére. Ez a tervezési módszer tette lehetõvé, hogy a magyar ipar által nagy sorozatban gyártott radiális ventilátorok és fúvók hatásfoka megfeleljen a világszínvonalnak. A forgógépekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés VAD János vezetésével ma is a Tanszék egyik fõ területe.

1972-

 • Gruber József halálát követõen SZENTMÁRTONY Tibor lett a Tanszék vezetõje. Ebben az idõszakban vezették be a Gépészmérnöki Karon a mûszaki akusztika tantárgy oktatását, amiben jelenleg KOSCSÓ Gábor és GORICSÁN István ad elõ, illetve az "alap"-áramlástan oktatásban a hallgatói mérések kis létszámú csoportokban történõ elvégzését. Ez a gyakorlat a jelenlegi áramlástan oktatásban is megmaradt: 17 különféle mérõstand áll a hallgatók rendelkezésére.
 • Ekkor kezdõdtek meg az ipari porleválasztással, az áramló gázok portartalmának mérésével kapcsolatos kutatások, illetve jármûáramlástani területen az autóbuszok körüli áramlás kutatása a szélcsatorna-méréstechnikára alapozva, korszerû talajszimulációval kiegészítve. A kutatások eredményeit a magyar ipar használta fel.

1991-

 • A Tanszék irányítását LAJOS Tamás vette át 1991-ben. Az informatika és a számítógépes háttér fejlõdésével és a számítástechnika alkalmazási lehetõségeinek elõretörésével Tanszékünkön is rohamos fejlõdésnek indult az áramlások numerikus modellezése /CFD = Computational Fluid Dynamics/. A numerikus áramlástan tantárgy jelenleg igen kedvelt a felsõbbéves Áramlástechnika és Környezettechnika modulos hallgatók körében. A tanszéki CFD csoport vezetõje KRISTÓF Gergely.
 • Környezetünk védelmével kapcsolatos problémák kezelése új kutatási és oktatási területeket hívott életre. Ebben az idõben alapozták meg a szennyezõanyagok atmoszférikus terjedésével kapcsolatos kutatásokat, amelynek köszönhetõen - a Gépészmérnöki Kar oktatási reformja kapcsán  - a környezettechnika képzés gesztorálásával Tanszékünket bízták meg. Tanszékünk gondozza PARTI Mihály vezetésével a Környezettechnika, Környezettechnika - Menedzsment modult és a fõiskolai képzésben a Környezettechnika szakirányt. Emellett a Tanszék a megújult  Áramlástechnika modul (gondozza: Hidrodinamikai Rendszerek - volt Vízgépek Tanszék) oktatásában is tevékenyen részt vesz./Bõvebben lásd OKTATÁS / Modulok/
 • Megalakult a Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium, mely szélcsatorna kapacitásával (4db: D=2.6m, vmax=60m/s vízszintes áramú, D=1.4m, vmax=35m/s függõleges recirkulációs Göttingen típ., egy Amérõtér=1.5x2m, vmax=22m/s ABL határréteg és egy Amérõtér=0.5x0.5m, vmax=15m/s NPL típusú szélcsatorna) és méréstechnikai felszereltségével (lézer Doppler és hõdrótos sebességmérés, erõ és nyomaték mérés, koncentráció-mérés, nagyfelbontású digitális képfeldolgozó rendszer, homokeróziós vizsgálatok, stb) Közép-Európában egyedülálló lehetõséget nyújt a szélcsatorna-mérésekkel kapcsolatos akadéémiai és ipari kutatás-fejlesztésben.

1999-

 • Mióta Magyarország NATO tagállam lett 1999-ben, a Tanszék számos modulos hallgatója, diplomatervezõje és PhD hallgatója vehetett részt a világhírû Von Kármán Institute for Fluid Dynamics /VKI/ brüsszeli áramlástani kutatóintézet kurzusain. A megpályázott 1-2-3 hónapos nyári gyakorlaton /short training course/, 1 éves diplomakurzuson /diploma course/ vagy akár tanszékünkkel közösen konzultált PhD képzésben részt vevõ hallgatóink nemzetközi viszonylatban is kiemelkedõ eredményeket érnek el évrõl évre.

2002-

 • A Gépészmérnöki Kar alapításának 130. évfordulója alkalmával tartott megemlékezés részeként került sor az Áramlástan Tanszék kertjében az 1972 novemberében, 30 éve elhunyt Gruber József mellszobrának avatására. Gruber József 1950-72 között az Áramlástan Tanszék vezetõje, 1953-55 között Karunk dékánja és 1961-63 között egyetemünk rektora volt. Dr. Penninger Antal dékán mondott beszédet, ezt követõen Dr. Detrekõi Ákos rektor avatta fel a Varga Imre szobrászmûvész által készített impozáns mellszobrot.
 • A szoboravatásra és az utána, a Tanszéken tartott szakmai rendezvényre meghívtuk Gruber József közvetlen rokonait, a Tanszék jelenlegi és Gruber József idején volt munkatársait, és a vele együttmûködõ oktatókat, ipari szakembereket, a Kar professzorait, tanszékvezetõit, szakmailag kompetens oktatóit, doktoranduszait, moduljainkban tanuló hallgatóinkat, ipari kapcsolatainkat, a GTE Áramlástechnika Szakosztály és az MTA Áramlás és Hõtechnikai Bizottságának tagjait.
 • Elõször Dr. Szentmártony Tibor professzor emeritusz emlékezett meg Gruber Józsefrõl, majd Dr. Lajos Tamás rövid bevezetõje után a Tanszék oktatói és doktoranduszai a szélcsatorna mérésekrõl, valamint lézer Doppler anemométer alkalmazásról tartottak bemutatót, és ismertették a Tanszéken folyó kutatásokat, kiemelve a numerikus áramlástan - CFD területén végzett munkánkat.
  Ebbõl az alkalomból köszöntöttük a Tanszékrõl nyugdíjba vonult munkatársainkat, megköszönve hozzájárulásukat a Tanszék fejlõdéséhez. Sokszorosítva ismét kiadtuk Gruber József életrajzát.

2003-

 • 2003. szeptember 3-6. között került sor a Budapesten négyévente megrendezett, nagymúltú konferencia-sorozat következõ eseményére: a "CMFF'03 Conference on Modelling Fluid Flow - 12th International Conference on Fluid Flow Technologies" konferenciára. A korszerû áramlástechnikai méréstechnikával és numerikus áramlástannal foglalkozó nemzetközi hírû, rangos konferenciára kb. 200 elõadás és konferencia cikk érkezett. Bõvebb információ a konferencia honlapján található: http://www.cmff.hu A konferencia nívós angol nyelvû lektorált cikkeit CD-ROM Proceedings-ként adtuk ki. A konferencia-sorozat következõ eseményére 2006-ban kerül sor: CMFF'06!

2004-

 • A CMFF'03 konferencián elhangzott elõadások és workshopok anyagából válogatás jelent meg a SPRINGER VERLAGgondozásában "Modelling Fluid Flow - The State of the Art" címmel (Eds. J. Vad, T. Lajos, R. Schilling).
 • A mûegyetemi képzésben történõ átalakítás során 2004-tõl a Tanszék által oktatott modulok besorolása megváltozott, fõ és támogató modulok választhatóak:

  Áramlástechnika modul - B2

  Környezettechnika modul - D3
 • 2004-tõl egy új, német-magyar közös doktori (Ph.D.) iskola alakult az Áramlástan Tanszék és a Magdeburg Universität / Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik / Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Strömungstechnik részvételével.
 • INDUSTRIA 2004 Nagydíjat nyert az Áramlástan Tanszék! -> GALÉRIA
 • "ÁRAMLÁSOK" Hommage 'a Gruber József meghívásos kortárs képzõmûvészeti tárlat az AULÁban. -> GALÉRIA
 • Megjelent Lajos T.: Az áramlástan alapjai tankönyv 2004-es bõvített, javított, legújabb kiadása, ajándék CD melléklettel!

2006-2007

 • A bolognai folyamat eredményeként a Mûegyetemen is beindult B.Sc. / M.Sc. kétciklusú képzési rendszerben a Tanszék számos, korszerű ismereteket nyújtó tantárggyal vesz részt, melyeket továbbra is a magas színvonalú mérnökképzést szem előtt tartva folyamatosan aktualizálunk és bővítünk. A B.Sc. képzés keretében a Energetiai mérnök alapszakon, a Gépészmérnök alapszakokon a gépészeti fejlesztő, folyamattechnikus szakirányokon, a Mechatronikai mérnök alapszakon a gépészeti modellezés és integrated engineering szakirányokon, a vegyészkaron a Környezemérnök alapszakon, valamint az Ipari termék- és formatervező alapszakon, illletve majd az M.Sc. képzés keretében pedig a Gépészeti modellezés - Áramlástechnika és - FLuid Mechanics szakokon oktatunk. Olyan új tantárgyakat is fejlesztünk és hirdetünk meg, mint "Turbulencia modellezés", "Épület aerodinamika", "Advanced flow measurements", "Áramlások numerikus modellezése", stb., melyek egyrészt az áramlástan legkorszerűbb kísérleti és numerikus szimulációs vizsgálati módszereivel és elméleti hátterével (sokszor korszerű labormérések segítségével) ismertetik meg a hallgatókat, másrészt a tanszéken folyó kutatás-fejlesztési projektekhez is szervesen kapcsolódnak. A B.Sc. alapkurzusok tartása mellett erõs, korszerû szakmai ismereteket nyújtó, saját gondozású M.Sc. mesterkurzust (Fluid Mechanics) indítunk, illetve a fenti B.Sc. és M.Sc. képzésben is számos tárggyal részt veszünk.
 • Létrehoztuk a tanszéken a Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium honlapját (www.karman-wtl.com), melyen az érdeklődők tájékozódhatnak az érdekes szélcsatornás munkáinkról, kutatásainkról. Lásd még a szélcsatorna építést (pps) !

Jelen: Áramlástan Tanszék a Facebookon